aanwerving en ondersteuning vrijwilligers - 149.813 EUR

Deze projecten worden allemaal in 2021 uitgevoerd.

Vrijwilligersbeleid voor Willibies Antwerpen

Korte omschrijving

Willibies Antwerpen onderscheidt zich van de klassieke basketbalclubs door een laag lidgeld. We verwachten dat spelers en ouders zich inzetten als vrijwilliger. In de praktijk loopt dit moeilijk. Een planmatige aanpak dringt zich op. Een halftijdse vrijwilligerscoach pakt dit gedurende één jaar aan, zodat de vrijwilligerswerking nadien gegarandeerd blijft.

Wat is de totale kostprijs van je project?

26000

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

Willibies Antwerpen vzw (821519031)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2060

Wat ga je doen?

Vzw Willibies Antwerpen telt rond de 200 spelers die wekelijks basketten. Zij wonen nagenoeg allemaal in de omgeving van de sporthal in de Kerkstraat. De club is daarmee een mooie afspiegeling van de wijk Antwerpen-Noord. We werken met een publiek met zeer verschillende sociaal-culturele (ca. 40 verschillende origines) en socio-economische achtergronden (40% VT-statuut). We werken met anderstalige nieuwkomers, mensen zonder papieren, kinderen uit de pleegzorg en uit instellingen. Willibies onderscheidt zich van andere basketbalclubs door een zeer laag lidgeld. Als compensatie verwachten we dat spelers en ouders zich in zetten als vrijwilliger. Ouders kunnen net als bij andere clubs helpen bij vervoer naar uitwedstrijden, truitjes wassen, helpen in de cafetaria en aan de wedstrijdtafel. Het betrekken van ouders is in onze club problematisch. We bereiken daarbij bijna uitsluitend blanke middenklasse ouders. De tijd en energie van heel wat ouders van onze kansarme leden en nieuwkomers gaat naar dagelijkse zorgen. Vaak zijn ze bezig met een hoop dingen rond krijgen, met “overleven”. Hun prioriteiten liggen niet altijd bij de hobby’s van hun kinderen. Willibies werkt altijd in nauw overleg met ouders. Er wordt blijvend geïnvesteerd om die zo veel en nabij mogelijk bij de club te betrekken. Ze zijn immers de belangrijkste supporters. Zij moeten de dribbels, de scores, de passes… en ook de vreugde en teleurstelling van hun kinderen zien. We willen een vrijwilligersbeleid uitwerken voor de club. We starten met meer tijd en energie te steken in het systematisch uitnodigen van de ouders om de wedstrijden van hun kinderen te komen bijwonen. We willen ook registreren of ze effectief aanwezig zijn. Hun aanwezigheid bij thuiswedstrijden moet ervoor zorgen dat ouders elkaar leren kennen en dat ze vertrouwd geraken met een clubwerking. We moeten de aanwezigheid van de ouders opvolgen. Zo zijn ze wellicht, als wat vertrouwen groeit, aanspreekbaar om te helpen als vrijwilliger. Bij Willibies spelen de meest diverse kinderen samen basketbal. Hun ouders kennen elkaar evenwel niet. Ze kennen elkaars leefwereld niet. De jongste spelers doen groepsopdrachten (bloemenactie, brunch, carwash, …). De voorbereiding komt bij de huidige vrijwilligers die daar onvoldoende tijd voor hebben. Dit leidt te vaak tot onvoldoende of te laat voorbereide activiteiten. Oudere spelers doen individuele taken zoals reffen of de “shotklok” bedienen. Spelers roepen we ad hoc op, er is geen jaarplan. Vaak hebben ze al iets te doenen vinden we niemand. Dit leidt tot frustratie. Wekelijks dienen trainingen en zowel uit- als thuiswedstrijden georganiseerd voor een 15-tal ploegen. Er dient geïnvesteerd in het betrekken van ouders van kansarme spelers. Verder is er de organisatie van de groepsactiviteiten en de individuele taken van spelers (vorming, planning, opvolgen of refs en tafelofficials hun aanwezigheid bevestigen). Een professionele en planmatige aanpak is nodig. Willibies Antwerpen wil een halftijdse medewerker aanwerven om dit waar te maken. Als na een jaar het vrijwilligersbeleid op punt staat, kan de club verder zonder deze coach.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Door het betrekken van alle ouders en spelers bij de vrijwilligerstaken stijgt de draagkracht van de vereniging. De bestaande vrijwilligers krijgen opnieuw ademruimte. De taken worden eerlijker verdeeld onder alle ouders en spelers. Door het betrekken van alle ouders en spelers bij de vrijwilligerstaken zijn er meer contacten tussen mensen uit de verschillende sociale klassen. Mensen leren elkaar kennen en leren elkaars leefwereld kennen. Het kan duidelijkheid scheppen en frustratie en onbegrip wegwerken. Door de bijkomende ‘tijd’ die op deze manier gecreëerd wordt, ontstaat er ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën.

Welke valkuilen zie je?

- Niet alle ouders en spelers zijn bereid om in het project te stappen. - Bestaande vrijwilligers haken af omdat ze merken dat andere ouders hun taken kunnen en willen overnemen. - Door het groeiend aantal vrijwilligers wordt het complexer om een taakverdeling/planning op te stellen.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

- aanwerving van de vrijwilligerscoach en verdere analyse van de problematiek (januari 2021) - bevragen van de huidige vrijwilligers naar hun engagement (februari 2021) - bevragen van de ouders en spelers naar interesses en mogelijkheden tot het uitvoeren van taken (permanent) - opstellen van taakverdelingen (maandelijks) en opvolgen van de uitvoering (wekelijks) - motiveren van de vrijwilligers (permanent) - indien nodig, reorganiseren van de vrijwilligerswerking in een nieuw model (start nieuwe seizoen – september 2021) - evaluatie (december 2021).

Begroting

Personeelskost halftijdse projectmedewerker: € 26.000 Totaal: € 26.000

Aparte schatting en begroting personeelskosten

Personeelskost projectmedewerker halftijds (50%) gedurende 1 jaar: € 26.000