Skip to main content
home-page
home-page
Ontdek het thema

Meer sociaal contact

Isolement van 40 jonge nieuwkomers doorbreken

Korte omschrijving

Dit project biedt via een mentor van 'DUO for a JOB vzw' intensieve begeleiding op maat aan 40 jonge nieuwkomers die werk zoeken maar (nog) niemand kennen en onvoldoende vertrouwd zijn met hoe je in Antwerpen een nieuw leven, netwerk en carrière opbouwt. Hiervoor wordt een deeltijds medewerker (1/5 VTE) aangeworven.

Kies eventueel een foto bij je project

Wat is de totale kostprijs van je project?

20.000

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

DUO for a job vzw (BE0501.488.911)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060

Wat ga je doen?

In 2021 kan onze vzw 40 werkzoekende jonge nieuwkomers, via een mentor, uit hun sociaal en professioneel isolement te halen. Deze jongeren wonen in district Antwerpen en verblijven maximaal 2 jaar in België. Alleen de middelen ontbreken nog. Daarom willen we inwoners van district Antwerpen vragen of ze de hulpbereidheid/ervaring van onze mentoren en bewezen methodiek willen aanbieden aan deze 40 jonge nieuwkomers. Wij organiseren mentoring om het potentieel van deze jongeren, 50-plussers en onze diversiteit in Antwerpen beter te benutten. Wij empoweren hen door hen te koppelen aan een 50-plusser die hen vrijwillig begeleidt én wiens achtergrond relevant is voor de job of sector die de jongere interesseert. De begeleiding door een mentor is niet beperkt tot het zoeken van een job. Via hun samenwerking bouwt de nieuwkomer aan zelfvertrouwen, een plan, een netwerk, begrip van de maatschappij, cultuur, taal,... Mentoren volgen een 4-daagse opleiding die hen klaarstoomt voor het mentorschap. Na een succesvolle match op maat van jongere en mentor, spreken duo’s ongeveer 2u/week af gedurende 6 maanden. Tijdens die periode krijgt elk duo een persoonlijke coördinator van ons professionele team die paraat staat als klankbord, met netwerk en expertise. Tegelijk kunnen mentoren en jongeren deelnemen aan workshops die hun vaardigheden (luisteren, interculturele communicatie, solliciteren,... ) versterken. Deze aanpak is 100% op maat van de jongeren. Zij botsen immers vaak tegen een waaier van sociale problemen: geen of beperkt netwerk, geen of beperkt begrip van taal en omgeving, financieel precaire situatie, mentale druk wegens familiale verplichtingen, complexe administratieve en juridische regelingen, degelijke huisvesting vinden, gezondheid, mobiliteit, kinderopvang,... Onze mentor helpt, met steun van zijn/haar coördinator, de nieuwkomer om de juiste procedures te doorlopen, bij de juiste actoren hulp/advies te vragen, nieuwe contacten te leggen, beroepen te vergelijken, eigen potentieel beter in te schatten, een professioneel doel en strategie te definiëren, opleidingen, stages of jobs te zoeken en interpreteren, CV en motivatiebrieven op te stellen, gesprekken voor te bereiden, sollicitaties op te volgen en hopelijk contract te onderhandelen :-) Zo verlichten we stap voor stap het isolement, de schaarste en pijn. Dat geeft hoop en nieuw zelfvertrouwen. Wat dan weer brandstof is bij het leggen van nieuwe sociale of professionele contacten. Na 6 jaar werking (waaronder 3,5 jaar in Antwerpen) heeft DUO for a JOB al meer dan 2600 duo’s opgestart. Dankzij hun mentor vonden drie op vier jongeren binnen 12 maanden een job, stage of beroepsopleiding. Bij eindevaluatie geven meer dan 80% van de jongeren aan gegroeid te zijn in zelfvertrouwen, autonomie, het leggen van nieuwe contacten, gebruik van Nederlands, begrip van lokale cultuur,... Meer dan 9 op 10 van onze 1000 actieve mentoren start een 2e duo na een 1e begeleiding.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

1) We benutten beter het potentieel en de talenten van 40 jonge nieuwkomers. 2) 40 jonge nieuwkomers dragen op hun beurt meer bij aan ons district. 3) 40 jonge nieuwkomers hebben minder of geen assistentie nodig, ze zijn zelfredzamer. 4) 40 jonge nieuwkomers bouwen nieuwe contacten op, zijn dankbaar voor de aangeboden kansen en inspireren anderen om hun voorbeeld te volgen. 5) 40 jonge nieuwkomers en 40 mentoren verruimen hun blik, doen diversiteit beter werken en inspireren hun omgeving om dit ook te doen. 6) 40 jonge nieuwkomers en 40 mentoren maken beter gebruik van de uitgebreide, doch weinig gekende of onderbenutte, dienstverlening in ons district en breder. 7) We benutten de levenservaring en hulpbereidheid van 40 gemotiveerde 50-plussers. 8) Werkgevers vinden jong talent dat ze anders niet vinden om hun groeipotentieel waar te maken.

Welke valkuilen zie je?

Na meer dan 6 jaar werking in België kan DUO for a JOB rekenen op een sterk team, performante tools en een breed netwerk van partners en vrijwilligers. Bovendien heeft DUO for a JOB expertise ontwikkeld rond intercultureel en intergenerationeel mentorschap met de specifieke doelgroep van jonge werkzoekenden met migratieachtergrond. Om onverwachte obstakels zoals die van Covid-19 te kunnen overwinnen, hebben wij ons aanbod en werking zelfs aangepast aan de hand van digitale methoden die het mogelijk maken om het project verder te zetten, en ook toegankelijk te houden voor de meest kwetsbaren. Financiële middelen zijn echter altijd moeilijk om te verzekeren. Nog meer sinds de komst van Covid-19. Daarom wil DUO for a JOB de inwoners van district Antwerpen vragen of ze 40 jonge nieuwkomers de unieke kans willen geven om via een mentor hun sociale en professionele isolement te doorbreken.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Infomomenten en intakes: kandidaat-mentoren en jongeren leren ons programma kennen op maandelijkse infosessies (2x/maand). Zijn ze geïnteresseerd om deel te nemen, dan plannen we een individueel intakegesprek om hun profiel beter te leren kennen. Ons doel is hier om 40 jongeren wonend in district Antwerpen te werven alsook 20 nieuwe mentoren (andere dan mentoren al geworven in de voorbije jaren). Zoals reeds gemeld volgen de mentoren vervolgens een 4-daagse vorming voordat ze effectief van start gaan. Samenstelling duo’s: rekening houdend met hun professionele interesses, persoonlijkheden en talenkennis, worden de duo’s samengesteld en zullen 40 eerste ontmoetingen gehouden worden tussen jongere en mentor. Mentorschap: als de duo’s na hun eerste ontmoeting van wal willen steken, begint de begeleiding en spreken de duo’s wekelijks af gedurende 6 maanden. Aangezien ongeveer 25% van de eerste ontmoetingen afhaken, zullen er waarschijnlijk 40 duo’s van start gaan. Medewerkers van de vzw adviseren de duo’s persoonlijk gedurende de 6 maanden. Ze fungeren als klankbord, stellen expertise en netwerk ter beschikking en organiseren activiteiten voor de duo’s (bvb. intervisies voor de mentoren waarbij ze hun ervaringen in groep kunnen uitwisselen, tips delen om hun mentee vooruit te helpen, etc.). Evaluatie: elk traject wordt met een evaluatiegesprek met mentor en jongere afgerond om ervaringen en resultaten van hun duo, verder onderling contact en later engagement van de mentor te bespreken.

Begroting

40 duo’s opstarten en 6 maanden lang omkaderen = €60.000 aan operationele kosten (loonkost, huur ontmoetingsruimte, catering, bureaumateriaal, vorming, workshop, communicatiemateriaal,... ). Via andere partners hebben we al €40.000 verzameld.

Schatting en begroting investeringskosten

Er wordt geen investeringskost voorzien voor dit project.

Schatting en begroting werkingskosten

Ontbrekende €20.000 = €13.000 (loonkosten team dat de jongeren werft, mentoren opleidt en 40 duo’s omkadert) + €7.000 werkingskosten (huur ontmoetingsruimte, catering duo’s, uit te lenen laptops, bureaumateriaal, communicatiemateriaal,... )

Aparte schatting en begroting personeelskosten

40 duo’s = 1/5e VTE gedurende 1 jaar (ong. 7,6/week).