Ontdek het thema

Meer sociaal contact

Na corona komt zonneschijn

Korte omschrijving

Buurthuis deBuurt, een warme ontmoetingsplek in hartje 2060, wordt gedragen door enthousiaste vrijwilligers. Het buurthuis wil nog meer vereenzaamde buurtbewoners uit hun sociaal isolement halen door een intensieve bekendmaking van het aanbod en door actief 'uit ons kot' te komen.

Wat is de totale kostprijs van je project?

23000

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

Pleingroep De Conincplein vzw (875374322)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2060

Wat ga je doen?

Buurthuis deBuurt, een warme en laagdrempelige ontmoetingsplek gelegen in hartje 2060, speelt sinds haar opstart in 2013 onder de vzw Pleingroep De Conincplein, een heel belangrijke sociale rol in de omgeving van het De Coninckplein. Onze jarenlange werking op en rond het plein heeft ons de noden leren kennen van de buurtbewoners en we hebben hun vertrouwen gekregen om een luisterend oor te zijn en te kunnen doorverwijzen naar de juiste partners (stedelijke diensten, sociale partners, lokale ondernemers, …). We doen verder nog aan begeleiding van samentuinders, huiswerkbegeleiding, de organisatie van “muziek op het plein”, Nederlandse conversatiegroepen, zinvolle activiteiten met sociale huurders, deelname aan het lokale welzijnsoverleg,… In de huidige crisisperiode stelden we nog maar eens vast hoe hard mensen sociaal contact in onze buurt nodig hebben en hoeveel mensen eenzaam zijn en ons buurthuis niet kennen. Veel van hen zijn alleenstaanden en hun sociaal netwerk is heel beperkt. We hebben in lockdown tijden mensen die we kenden proactief opgebeld tegen vereenzaming. Zo werden we ons nog meer bewust van de fragiliteit van het sociaal weefsel. Alle mogelijke defecten daaraan in onze werking zijn daardoor open en bloot komen te liggen. Zo blijken onze communicatiekanalen naar buurtbewoners, vrijwilligers en bezoekers totaal ontoereikend te zijn. Ons streefdoel voor de toekomst is dan ook de verhouding tussen en de communicatie met vrijwilligers te verbeteren en die ook uit te breiden naar bezoekers en andere buurtbewoners. Met de Burgerbegroting willen we dan ook in de toekomst nog meer buurtbewoners bereiken die zich in sociaal isolement bevinden. We hebben de ervaring tijdens de bekendmaking van onze uitstappen dat we hiermee dikwijls nieuwe mensen bereiken. Zij vinden op die manier hun weg naar het buurthuis en krijgen zo meer sociaal contact met hun buren. We zullen met dit project ook andere nieuwe activiteiten organiseren zoals koffiebabbels in ons buurthuis of een soep op de stoep actie in straten in en rond het buurthuis om nieuwe deelnemers op te sporen en vooral mensen die weinig sociaal contact hebben. Dit kunnen oudere mensen zijn, maar ook alleenstaanden of mensen in armoede die omwille van beperkt budget en het weinig buitenshuis komen vereenzaamd zijn. Een team van vrijwilligers zal organisaties bezoeken zoals WZC, serviceflats, flyers maken om uit te delen,op straat van mond tot mond reclame maken, ... Hierbij zullen we de werking uitleggen, activiteiten bekend maken, betaalbare uitstappen aanbieden nieuwe vrijwilligers aantrekken, ... Een specifieke communicatiecampagne zal hiervoor nodig zijn. Ook via sociale media zullen we extra oproepen doen aan mensen uit de buurt om naar het buurthuis te komen. Meer en betere communicatie in de buurt over wie we zijn en wat we doen: maandelijkse kalender, website, facebook en mailing, maar ook papieren informatiedragers wegens de digitale kloof van onze kwetsbare doelgroep-senioren en mensen in armoede. Professionele begeleiding kan daarvoor gezocht worden. Ook zullen we onze huidige bezoekers aanspreken om op een welbepaald moment een nieuwe bezoeker bij hun uit de buurt mee te nemen. Iemand waarvan ze weten dat deze een beperkt of geen sociaal netwerk heeft. We zullen dit project ook bekend maken bij onze partners en hen vragen personen die ze in begeleiding hebben waarvan ze op de hoogte zijn dat ze eenzaam zijn, naar ons door te verwijzen. Nieuwe bewoners zullen systematisch opgezocht worden door onze vrijwilligers. Wanneer deze nieuwe bewoners geen beperkt netwerk hebben of sterk genoeg in hun schoenen staan, kunnen zij als vrijwilliger actief worden in ons buurthuis en zo het sociale contact tussen verschillende soorten buurtbewoners verbeteren. Ook in Antwerpen-Noord voelen we dat er hier een grote nieuwe nood is aan buurtgerichte activiteiten om meer sociaal contact te versterken. De afgelopen jaren is de dynamiek in Antwerpen Noord toegenomen met heel wat actieve bewonersgroepen en straatvrijwilligers. Zowel voor jong als oud, als verschillende alle gemeenschappen in de wijk kan Buurthuis deBuurt een verbindende rol spelen van heel uiteenlopende mensen, gemeenschappen en initiatieven en zo de sociale contacten in de buurt bevorderen. We zullen voor dit alles werken met een team van vrijwilligers die we opleiden tot bezoekersteam dat enerzijds preventief mensen gaat opzoeken en hen toeleiden naar onze werking als bezoeker of vrijwilliger en anderzijds de eenzaamheid bestrijden door hen te laten kennismaken met onze werking en naar ons buurthuis toe te leiden via een vrijwilliger. Een aantal andere vrijwilligers zullen zich op bredere communicatie toespitsen. De gepaste opleiding en ondersteuning moet voor beide groepen voorzien worden.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

1. Minder eenzaamheid bij kwetsbare buurtbewoners die op die manier langer fysiek en mentaal gezond blijven (langer thuis wonen wordt mogelijk, minder gezondheidsonkosten, …) 2. We blijven zorgen voor verbinding tussen de verschillende mensen, gemeenschappen en initiatieven in de buurt waardoor het samenleven in diversiteit verbetert; 3. De buurt zal heropleven door de activiteiten en samenhorigheid tussen buurtbewoners; 4. Minder overlast en problemen in de wijk door betere sociale controle als gevolg van betere sociale samenhang tussen buurtbewoners; 5. We helpen mee aan het verbeteren van de woonomgeving, het samenleven en de sociale contacten in de Atheneumwijk.

Welke valkuilen zie je?

De buurt heeft hoge verwachtingen naar het buurthuis. We moeten die samen met hen waarmaken. Het buurthuis moet iets voor en door de buurt blijven. We moeten de betrokkenheid hoog houden en ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk buurtbewoners en partners actief mee hun schouders blijven zetten achter dit project. Het komen en gaan van vrijwilligers is ook een moeilijk punt. Zij moeten gemotiveerd blijven en dat kan enkel als wij als buurthuis hen voldoende kunnen ondersteunen.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

1. We gaan op zoek naar nieuwe vrijwilligers om het bezoekersteam en het communicatieluik op te nemen. 2. We zoeken partnerschappen met VormingPlus, Samenlevingsopbouw, communicatiespecialisten enz. om onze vrijwilligers te vormen en te coachen. Een goede ondersteuning is een stevige basis voor een sterk vrijwilligersbeleid. 3. We zetten op een vernieuwde manier in op onze externe communicatie om mensen in eenzaamheid op te sporen en onze werking bekender te maken. 4. We evalueren de activiteiten en het communicatieplan constant en sturen eventueel bij. Een kleine kern, dagelijks bestuur, zal zich bezig houden met de dagdagelijkse werking en kan zorgen voor snelle beslissingen voor wat betreft dit project. Op de maandelijkse vrijwilligersvergaderingen zullen steeds de beslissingen terug gekoppeld worden.

Schatting en begroting investeringskosten

printer: 300 euro T-shirts vrijwilligers bezoekersteam: 500 euro

Schatting en begroting werkingskosten

huur: 12.000 euro vaste kosten: 4000 euro extern consultance (workshops, …): 4000 euro bureaumateriaal (papier, inktpatronen,....): 700 euro vormingen vrijwilligers bezoekersteam: 1500 euro

Aparte schatting en begroting personeelskosten

geen personeelskosten